การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอรัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดลำปาง

[EN] การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอรัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดลำปาง

วารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
วารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
--เลือก--ธนวิทย์ บุตรอุดม
--เลือก--ธนวิทย์ บุตรอุดม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง