การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของวงโยธวาทิตในเขตเทศบาลนครลำปาง

[EN] การศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของวงโยธวาทิตในเขตเทศบาลนครลำปาง

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่๓
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.พรสวรรค์ มณีทอง
รศ.พรสวรรค์ มณีทอง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง