การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
หนังสือ / เอกสาร/ตำรา

[TH] ตำราการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย

[EN] ตำราการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
1.0
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง