การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์
ร่วมแสดง/รับรางวัล

[TH] ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 6 (The Foundation of Native Thai Orchids) มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[EN] ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 6 (The Foundation of Native Thai Orchids) มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานวันเกษตรแห่งชาติ
มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานวันเกษตรแห่งชาติ
-
2559
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ
รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง