การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์
ร่วมแสดง/รับรางวัล

[TH] ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน Smile of Siam no 2 ร่วมแสดงในนิทรรศการ Asia Plus Art Contest ครั้งที่ 6 หัวข้อ เฉิดฉายประกายแดด

[EN] ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน Smile of Siam no 2 ร่วมแสดงในนิทรรศการ Asia Plus Art Contest ครั้งที่ 6 หัวข้อ เฉิดฉายประกายแดด

ร่วมแสดงในนิทรรศการ Asia Plus Art Contest ครั้งที่ 6 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมแสดงในนิทรรศการ Asia Plus Art Contest ครั้งที่ 6 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
-
2559
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ
รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง