การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์
ร่วมแสดง/รับรางวัล

[TH] ผลงานสร้างสรรค์ เครื่องปั้นดินเผา เครื่อง จักร คน การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

[EN] ผลงานสร้างสรรค์ เครื่องปั้นดินเผา เครื่อง จักร คน การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-
2559
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.เจษฎา ทองสุข
ผศ.เจษฎา ทองสุข
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง