การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์
ร่วมแสดง/รับรางวัล

[TH] ผลงานสร้างสรรค์ Happiness and time ผลงานจากโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม

[EN] ผลงานสร้างสรรค์ Happiness and time ผลงานจากโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม

Thailand international Ceramics Symposium สนามจันทร์เคลย์เวิร์ค
Thailand international Ceramics Symposium สนามจันทร์เคลย์เวิร์ค
-
2559
ระดับนานาชาติ
1.0
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.เจษฎา ทองสุข
ผศ.เจษฎา ทองสุข
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง