การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] วาทกรรมความรุนแรงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง นเรศวรมหาราช มหากาพย์กู้แผ่นดิน

[EN] วาทกรรมความรุนแรงในหนังสือการ์ตูนเรื่อง นเรศวรมหาราช มหากาพย์กู้แผ่นดิน

รายงานการประชุมทางวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
รายงานการประชุมทางวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง