การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

[EN] ภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครั้งที่ 2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครั้งที่ 2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง
ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง