การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง

[EN] การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง

Local Administration of Education in Lampang Province. (The 6th International Conference on Local Government, September 17-18,2015 Khonkaen Thailand)
Local Administration of Education in Lampang Province. (The 6th International Conference on Local Government, September 17-18,2015 Khonkaen Thailand)
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.พฤกษา เครือแสง
รศ.พฤกษา เครือแสง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง