การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] อาร์คีไทพ์ความขัดแย้งที่ผสมผสาน กรณีศึกษาบุคลิกภาพของประธานาธิบดีโฮจิมินห์.

[EN] อาร์คีไทพ์ความขัดแย้งที่ผสมผสาน กรณีศึกษาบุคลิกภาพของประธานาธิบดีโฮจิมินห์.

การประชุมวิชาการระดับชาติ สร้างสังคมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 9 จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สร้างสังคมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 9 จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.Thi Hang Truong
รศ.ดร.Thi Hang Truong
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง