การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ อาร์คีไทพ์ว่าด้วยการออกเดินทางและการกลับมา

[EN] ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ อาร์คีไทพ์ว่าด้วยการออกเดินทางและการกลับมา

สักทอง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
สักทอง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.Thi Hang Truong
รศ.ดร.Thi Hang Truong
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง