การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การสังเคราะห์ประเด็นวัน เดือน ปีเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์

[EN] การสังเคราะห์ประเด็นวัน เดือน ปีเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์

รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.Thi Hang Truong
รศ.ดร.Thi Hang Truong
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง