การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ประธานาธิบดีโฮจิมินห์กับนโยบายการผูกมิตรในช่วง ค.ศ. 1945-1946

[EN] ประธานาธิบดีโฮจิมินห์กับนโยบายการผูกมิตรในช่วง ค.ศ. 1945-1946

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 8 (ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม)
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 8 (ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม)
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.Thi Hang Truong
รศ.ดร.Thi Hang Truong
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง