การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง

[EN] การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2558
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2558
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง