การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้นำชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลท่าผา เทศบาลตำบลนาแก้ว และเทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

[EN] ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้นำชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลท่าผา เทศบาลตำบลนาแก้ว และเทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2558 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2558 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง