การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ว่าด้วยความ (ไม่) รู้ และโครงสร้างแห่งความ (ไม่) รู้เกี่ยวกับชนบทภาคเหนือ กรณีศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ชนบทของเชียงใหม่

[EN] ว่าด้วยความ (ไม่) รู้ และโครงสร้างแห่งความ (ไม่) รู้เกี่ยวกับชนบทภาคเหนือ กรณีศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ชนบทของเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2558 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2558 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.วิเชิด ทวีกุล
ผศ.วิเชิด ทวีกุล
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง