การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] พัฒนาการของการนำเสนอตัวละครชายขอบในวรรณกรรมซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์

[EN] พัฒนาการของการนำเสนอตัวละครชายขอบในวรรณกรรมซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2558 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2558 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ
ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง