การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษางานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

[EN] การศึกษางานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.เจษฎา ทองสุข
ผศ.เจษฎา ทองสุข
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง