การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน

[EN] การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.พชรวลี กนิษฐเสน
อ.พชรวลี กนิษฐเสน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง