การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์
ร่วมแสดง/รับรางวัล

[TH] ลูกแพร์

[EN] ลูกแพร์

การแสดงเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
-
-
2559
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง