การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาเครื่องอัดแท่งถ่านในรูปแบบเกลียว อัดเย็นสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ ในกระบวนการผลิตกาแฟชุมชน และการหาคุณสมบัติ ทางเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง

[EN] การพัฒนาเครื่องอัดแท่งถ่านในรูปแบบเกลียว อัดเย็นสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ ในกระบวนการผลิตกาแฟชุมชน และการหาคุณสมบัติ ทางเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง