การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ในกลุ่มเกษตรกรผู้พิการ

[EN] อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ในกลุ่มเกษตรกรผู้พิการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว. วิจัย ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง