การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาผลของความเข้มช้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ ต่อกำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จาก เถ้าหนักแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์

[EN] การศึกษาผลของความเข้มช้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ ต่อกำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จาก เถ้าหนักแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์

ประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11
-
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง