การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาผลของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่มีต่อกำลัง รับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนัก

[EN] การศึกษาผลของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่มีต่อกำลัง รับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนัก

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา แห่งชาติ ครั้งที่ 21
-
2556
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง