การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ผลของสารเติมแต่งต่อกำลังอัดและสมบัติทาง กายภาพของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าชานอ้อย

[EN] ผลของสารเติมแต่งต่อกำลังอัดและสมบัติทาง กายภาพของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าชานอ้อย

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงาน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 พิษณุโลก
-
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง