การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Production and characterization of porous insulating fired clay bricks with corn cobs admixture

[EN] Production and characterization of porous insulating fired clay bricks with corn cobs admixture

KKU Engineering Journal 2016
KKU Engineering
-
2559
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง