การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] The comparison of physical and mechanical properties of red clay for clay brick production

[EN] The comparison of physical and mechanical properties of red clay for clay brick production

PACCON Proceedings 2016 : Industrial Chemistry and Petrochemistry
-
-
2559
ระดับชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ
ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง