การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] The Exper imental of low Temperature Color Slip for Decorative on Earthenware Body

[EN] The Exper imental of low Temperature Color Slip for Decorative on Earthenware Body

Journal of key Engineering Material
-
-
2559
ระดับชาติ
1.0
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ
ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง