การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังกรณีของโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง

[EN] ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังกรณีของโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ณิชานภาพร จงกะสิกิจ
อ.ณิชานภาพร จงกะสิกิจ
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง