การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการเฝ้าระวัง โรคทางระบาดวิทยาในปศุสัตว์โดยใช้การจัดกลุ่ม แบบฟัซซี

[EN] ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการเฝ้าระวัง โรคทางระบาดวิทยาในปศุสัตว์โดยใช้การจัดกลุ่ม แบบฟัซซี

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง