การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] เครื่องบริหารปอดด้วยระบบดิจิตอล

[EN] เครื่องบริหารปอดด้วยระบบดิจิตอล

รายงานสืบเนื่องประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5
-
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์
ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง