การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] อิทธิพลของอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานต่อ สมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์แทนที่ด้วยปูน ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

[EN] อิทธิพลของอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานต่อ สมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์แทนที่ด้วยปูน ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
-
-
2559
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง