การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การออกแบบและพัฒนาต้นไม้โซโลลาร์เซลล์ สำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

[EN] การออกแบบและพัฒนาต้นไม้โซโลลาร์เซลล์ สำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมลคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
-
-
2556
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง