การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การควบคุมต้นทุนวัสดุในการติดตั้งแผ่น อะลูมิเนียมคอมโพสิท

[EN] การควบคุมต้นทุนวัสดุในการติดตั้งแผ่น อะลูมิเนียมคอมโพสิท

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษหน้าที่ 243-258
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
-
2559
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ศรายุทธ มาลัย
ผศ.ศรายุทธ มาลัย
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง