การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้าง สรรค์ของโรงงานขนาดย่อม กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิก ขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยงน้อง ในจังหวัดลำปาง

[EN] การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้าง สรรค์ของโรงงานขนาดย่อม กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิก ขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยงน้อง ในจังหวัดลำปาง

รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนา วิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1
-
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง