การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ความแตกต่างทางพันธุกรรมของลักษณะการงอกและการถ่ายเทสารอาหารที่สะสมในเมล็ดของพันธุ์ถั่วเหลือง

[EN] ความแตกต่างทางพันธุกรรมของลักษณะการงอกและการถ่ายเทสารอาหารที่สะสมในเมล็ดของพันธุ์ถั่วเหลือง

การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 5
กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ดร.พัชรี ปัญญานาค
ดร.พัชรี ปัญญานาค
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง