การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การใช้สเกลความพอดีในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ำพริกน้ำผัก

[EN] การใช้สเกลความพอดีในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ำพริกน้ำผัก

รายงานประชุมวิชาการ
ศูนย์การศึกษาและอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง