การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Characterization of odor active compounds of fresh and dried turmeric by gas chromatography-mass spectrometry, gas chromatography olfactometry and sensor/evaluation

[EN] Characterization of odor active compounds of fresh and dried turmeric by gas chromatography-mass spectrometry, gas chromatography olfactometry and sensor/evaluation

Food and Applied Bioscience Journal
-
2561
ระดับชาติ
0.6
0
0
ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง