การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการพึ่งพาเชื้อราอาร์บัสดคูลาร์ไมคอร์ไรชาเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก

[EN] อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการพึ่งพาเชื้อราอาร์บัสดคูลาร์ไมคอร์ไรชาเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก

วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
2558
ระดับนานาชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี
ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง