การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

[EN] การพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ (Conference Proceedings) ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง