การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตในข้าว

[EN] ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตในข้าว

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2017
-
2560
ระดับชาติ
0.2
0
0
ดร.พัชรี ปัญญานาค
ดร.พัชรี ปัญญานาค
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง