การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาวัสดุคลุมก้อนเชื้อเห็ดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็นโต่งฝน

[EN] การศึกษาวัสดุคลุมก้อนเชื้อเห็ดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็นโต่งฝน

การประชุมวิชาการระดับชาติ (Conference Proceedings) ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง