การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคในจุดก้างปลาของยางพารา

[EN] การประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคในจุดก้างปลาของยางพารา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ
ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง