การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติที่ต่างกันต่อการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ภายใต้แนวทางการทำเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

[EN] การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติที่ต่างกันต่อการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ภายใต้แนวทางการทำเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวักรรม และงานวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง