การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ธัญพืชเพื่อสุขภาพ

[EN] การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ธัญพืชเพื่อสุขภาพ

วารสารเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
-
2559
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา
ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง