การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมจีนเสริมโปรตีน และธาตุเหล็กด้วยน้ำปู

[EN] การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมจีนเสริมโปรตีน และธาตุเหล็กด้วยน้ำปู

วารสารเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
-
2559
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
ผศ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง