การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนาข้าวแต๋นฟักข้าวและการต้านทานการหืนระหว่างการเก็บรักษา

[EN] การพัฒนาข้าวแต๋นฟักข้าวและการต้านทานการหืนระหว่างการเก็บรักษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยาชภัฏลำปาง
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
นางรัตนภัทร มะโนชัย
นางรัตนภัทร มะโนชัย
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง