การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Molecular structures and Properties of starches of Australian wild rice

[EN] Molecular structures and Properties of starches of Australian wild rice

Carbohydrate Polymer
The Universy of Queeensland
-
2560
ระดับนานาชาติ
1.0
0
0
ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง