การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ลักษณะทางกายภาพของธัญพืชของขาวออสเตรเลีย

[EN] ลักษณะทางกายภาพของธัญพืชของขาวออสเตรเลีย

Plant Genetic Resources : 1-12
-
2559
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง